Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľa

Kvantifikujeme vplyv budov na ich okolie od fázy návrhu po realizáciu

posudzovania environmentálnych vplyvov:
klíma - biodiverzita - voda - vzduch- energie - hodnota

Environmentálna štúdia

Environmentálna štúdia je odborné posúdenie vplyvu plánovaného projektu výstavby alebo krajinnej úpravy na okolité prostredie a súčasne stanovenie dopadov blízkeho okolia na vlastnú stavbu projektu.
Cieľom je preukázať merateľné výstupy predpokladaného správania sa zámeru v krajine, ktoré poskytnú multikriteriálne hodnotenie projektu pre výsledný schvaľovací proces.

Základné parametre štúdie

  • hodnotenie vzniku tepelného ostrova a vplyv radiácie na lokalitu   (napr. zvýšenie skutočnej aj pocitové teploty v lokalite projektu i najbližšieho okolia),

  • nakladanie či spotrebu CO2 (s inými skleníkovými a sledovanými plyny, ak sú tieto sledované v lokalite projektu)

  • efekt zelene na lokalitu projektu (zatienenie, evapostranspirace, zvýšenie tepelného komfortu),

  • nakladanie so zrážkovou vodou a odtokové charakteristik oblasti,

  • správanie vetra v lokalite (zachovanie prirodzených vetracích koridorov a obmedzenie vzniku negatívnych dopadov dynamickým pôsobením vetra)

  • dôležité lokálne parametre, ktoré sú špecifické alebo kľúčové pre danú oblasť napr.: hodnotenie koncentrácie polietavého prachu v priemyselných oblastiach.

Hodnotenie

Detailné hodnotenie

  • vplyvu prúdenie vetra

Simuláciou prúdenia vetra v okolí stavby alebo urbanistickom celku je možné určiť rýchlosť prúdenia vetra a miesta častého vzniku turbulencií vplyvom lokality, sadových úprav v danej lokalite, tvaru veľkosti a usporiadanie navrhnutej alebo existujúcej zástavby. Simulácia sa vykonáva na základe reálnych klimatických dát danej lokality na adekvátne detailnom matematickom modeli posudzovanej lokality.Výstupom simulácie je zhodnotenie danej lokality v jednotlivých výškových úrovniach z hľadiska rýchlosti prúdenia vetra. Na základe týchto výstupov je možné komplexné zhodnotenie celej lokality, lokalizácia problematických miest a návrh možné úpravy na zlepšenie existujúceho stavu.

  • radiácie

Simuláciou slnečnej radiácie na stavebné objekty sme schopní objektívnehodnotiť stavebný zámer už v projektovej príprave alebo naopak hodnotiť existujúce objekty a ich zamýšľané zmeny. Simulácia je vždy vykonávaná nazáklade lokálnych klimatických dát adekvátne detailnému matematickému modelu posudzovaných objektov alebo lokality.Výstupom zo simulácie je potom grafické zhodnotenie posudzovaných objektov alebo lokality, z ktorého je zrejmá dotácia slnečného žiarenia v kWh / m2 na jednotlivé plochy v modelovej situácii. V nadväznosti na toto je ďalej možné vykonať lokalizovanie miest s nízkou a vysokou dotácií slnečného žiarenia, predikovať možné miesta vzniku tepelných ostrovov, ďalej zistiť vhodnosť umiestnenia a natočenie fotovoltaických či solárnych panelov a možností úpravy návrhu.

  • odtokových pomerov

Štúdia odtokových pomerov danej stavby alebo lokality má za úlohu rozdelenie jednotlivých plôch uvažovaných v projekte alebo vyplývajúcich zo súčasnej situácie a stanovenie ich odtokových koeficientov. Na základe tejto kvantifikácie a klimatických dát danej lokality je ďalej možné jasne stanoviťmnožstvo zrážkových vôd, ktoré sa v danej lokalite infiltruje prirodzene na prírodných plochách, koľko zrážkových vôd napr. zadržiavajú navrhnuté zelené strechy a koľko z množstva zrážkovej vody v území bude potrebné umelo infiltrovať alebo odvádzať.Na základe tohto zhodnotenia je možné určiť silné stránky projektu aj naopak jeho rezervy a navrhnúť opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie.

  • pocitové teploty - v príprave

Metodika a certifikácia GREENPASS

Ukážkou tohto komplexného riešenia je metodika GREENPASS , ktorá bola vyvinutá na to aby pomohol projektantom, architektom či mestám prijať to najlepšie rozhodnutie v každej fáze návrhu. Jeho cieľom je zviditeľniť, zrovnať a zmerať účinky stavebných opatrení na danú lokalitu.GREENPASS Assessment

pre predbežný návrh, ktorý je postavený na databázovej analýze. Rýchla a hrubá predikcie zámeru.


GREENPASS Pre-certification

pre koncepty založené na simuláciách prostredie. Obsiahle projektové informácie o najdôležitejších kľúčových výkonnostných indikátoroch, ktoré poskytujú spoľahlivý základ pre návrhové súťaže a rozhodovanie na báze jasných dôkazov.

GREENPASS Certification

pre detailný návrh vo forme úplnej simulácie všetkých aspektov projektu. Priebežná optimalizácia a oficiálne certifikácia klimatickej odolnosti projektu vrátane celej rady individuálnych ukazovateľov poskytujú najlepšie výsledky v oblasti efektívnosti a návratnosti investícií.

Referencie

BD Modra - Malé hliny (SK)

GREENPASS Assessment

detailné hodnotenia prúdenie vzduchu, radiácia, odtokových pomerov, štúdie k stiahnutiu tu

BD Oskarka, České Budějovice (CZ)

GREENPASS Pre-certification

štúdia k stiahnutiu tu

Média: Deník, Zeleň střechám

Napíšte nám

Potrebujete spracovať environmentálne štúdiu, komplexné hodnotenie Vášho projektu?
Ozvite sa nám, radi Váš projekt skonzultujeme a pripravíme vhodnú štúdiu.


Slovensko

Národná recyklačná agentúra Slovensko

Lučenecká cesta 6, 96001 Zvolen

​e: naraslovensko@gmail.com

w: www.narask.sk

m: +421 905 361 767


Česko

BUILDIGO s.r.o.

Impact Hub Brno​, Cyrilská 7, 602 00 Brno

e: info@buildigo.cz

w: www.buildigo.cz

m: +420 770 127 768